§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z portalu internetowego (www.openbadania.pl), zwanego dalej Portalem, będącego bazą edukacyjno-informacyjną projektu, pn. „Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A Pienkowskiej S. A. w Poznaniu ul Kazimierza Wielkiego 24/26 wpisany jest do rejestru Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000530819, NIP: 783 17 08 018, Regon: 631255600.

Portal internetowy jest bazą edukacyjno-informacyjną projektu, w której znaleźć można m. in. informacje dotyczące badań profilaktycznych, kalendarium wydarzeń lokalnych i warsztatów organizowanych w ramach projektu, dane placówek lekarzy POZ biorących udział w projekcie, a także harmonogram postoju mammobusów i cytobusu. Portal internetowy jest przeznaczony także do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących chorób nowotworowych (forum) oraz odbioru wyników badań profilaktycznych .

Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich korzystających z Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko zarejestrowane osoby fizyczne.

Dostęp do treści Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników nie podlega żadnym opłatom.


§ 2 Rejestracja

W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w Portalu co najmniej: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować (login) oraz hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu nazwy i hasła (logowanie).

W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowi wydzielone dla danego Użytkownika Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w Portalu. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.

W celu pobrania wyniku badania przez INTERNET należy wejść na stronę internetową Portalu: http://www.openbadania.pl/ i wpisać swój numer PESEL w polu ZALOGUJ SIĘ.

Po wprowadzeniu PESELU na podany przy rejestracji do badania numer telefonu zostanie przesłane hasło, które należy wpisać w odpowiednie pole.


§ 3 Funkcjonalność Portalu

Użytkownicy mogą dodawać treści w postaci komentarzy do swojego profilu oraz do profilów innych Użytkowników.

Użytkownicy mają możliwość komunikowania się za pomocą otwartego dla wszystkich forum dyskusyjnego. Każdy Użytkownik może rozpocząć nowy temat dyskusji lub dodać swoją wypowiedź w ramach dowolnego innego tematu dyskusji.

Użytkownicy moją możliwość odbioru swoich wyników badań profilaktycznych.


§ 4 Zasady korzystania z Portalu

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Portalu, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Portalu.

Informacje, opinie i spostrzeżenia powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać: wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych, wypowiedzi naruszające zasady dobrego wychowania i etykiety, treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, treści o charakterze pornograficznym.

Niedozwolone jest zamieszczanie w Portalu linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej.

Użytkownik jest zobowiązany do nieumieszczania w treściach Portalu jakichkolwiek danych osobowych.

Użytkownik poprzez umieszczenie w Portalu danych, wizerunku, informacji, opinii i spostrzeżeń wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów na potrzeby prowadzenia serwisu oraz przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

Użytkownik może zamieszczać w Portalu zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w Portalu. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę w sposób umożliwiający jej rozpoznanie, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.


§ 5 Rola operatora Portalu

W ramach Portalu udostępnia się Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Portalu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Portalu.

W uzasadnionych przypadkach Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Portalu (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów może usunąć konto takiego Użytkownika.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Portalu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów.


§ 6 Postanowienia końcowe

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Użytkownik posiada dostęp do treści swoich danych w tym danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania.

Na wyraźne żądanie Użytkownika Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów usuwa jego dane osobowe lub jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Portalu.

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów zastrzega sobie możliwość modyfikacji Portalu, jak również jego likwidację.

Zapytania dotyczące funkcjonalności Portalu można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Portalu.

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w każdym czasie i Użytkownik wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Portalu zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta w Portalu.


Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Rejestracja telefoniczna

(+48) 609-000-037
(61) 8-518-631

Administracja

(61) 8-518-627

osrodek@open.poznan.pl

Znajdź nas na mapie >